ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

 

دکتر آرش رنجبران

رییس همایش

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک

دکتر حامد تقی پور فرشی

دبیر علمی همایش

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

دکترای تخصصی مهندسی برق (الکترونیک)

مهندس علیرضا لطفی

دبیر اجرایی همایش

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

دکتر اصغر محمدیان

مسئول کمیته داوران و عضو کمیته علمی

دکترای تخصصی معماری کامپیوتر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

 دکتر سمیه دهقان

مسئول دبیرخانه همایش و عضو کمیته علمی.

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

دکتر محسن وطن پور

عضو کمیته علمی

دکترای تخصصی مهندسی برق

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 دکتر فرزین صالح پور

عضو کمیته علمی

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

دکتر حسن رسولی سقایی

عضو کمیته علمی

دکترای تخصصی مهندسی برق اپتیک

عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

 

دکتر محمد فرزاد

دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک

رییس مرکز نخبگان شهید فهمیده شمالغرب کشور

 

دکتر لاریسا خدادادی

استادیار گروه مهندسی برق

عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر محمدرضا فیضی درخشی

عضو کمیته علمی

دکترای تخصصی هوش مصنوعی
عضو عیئت علمی دانشگاه تبریز

 دکتر بهمن آراسته

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 دکتر فرناز ماهان

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی علوم کامپیوتر- عضو عیئت علمی دانشگاه تبریز

 

 دکتر سید جواد سید فتاحی

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی مهندسی برق - عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

دکتر لیلا محمدیان

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی مهندسی برق - عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 دکتر مصطفی امیدی بیدگلی

عضو کمیته داوران

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود

 

دکتر هادی ناصری ملکی

عضو کمیته داوران

دکترای مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد عجبشیر

 

دکتر رضا صسوجی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی

دکتر ساسان ملک زاده دیلمقانی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

 

دکتر کامران پورقاسمی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

 

دکتر بهنام حیدری

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

 

دکتر مقصود دلیری

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

 

دکتر محمد وجدی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر سجاد نوروزی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

دکتر صمد تقی زاده

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

 

دکتر امین ترقی

عضو کمیته داوران

 دکترای مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

 

دکتر بهاره اسدی

عضو کمیته داوران

دکترای مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

 

دکتر حبیب ایزدخواه

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی علوم کامپیوتر

عضو عیئت علمی دانشگاه تبریز

 

دکتر الناز زعفرانی

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی هوش مصنوعی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلای واحد تبریز

 

دکتر ناصر صدوقی

عضو کمیته داوران

دکترای تخصصی مهندسی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

دکتر ربابه طالب زاده

عضو کمیته داوران

استادیار و دکترای تخصصی فیزیک اتمی- اپتیک لیزر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز